Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση της Επιχείρησης σου

Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα

«ΨηφιακόΒήμα & Ψηφιακό Άλμα»

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεωνχρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα & ΨηφιακόΆλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στόχος των δράσεων είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότηταςτων επιχειρήσεων όλων των κλάδων.

ΔικαιούχοιΔράσεων

 • Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

 • διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

 • εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία

 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας

 • είναι σε θέση να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής

 • Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους φυτικής και ζωικής παραγωγής, δασοκομίας και υλοτομίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 • Επίσης εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο (πχ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»

Η  νέα Δράση “Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός της Δράσης

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

 • 2 τουλάχιστον γλώσσες

 • Μobile responsive

 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμώνΥπηρεσίες που αφορούν σε:

 • φιλοξενία (hosting, collocation)

 • σύνδεση στο διαδίκτυο

 • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά: 

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ. 

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 

  Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι.

Λήξη Υποβολών: 17 Σεπτεμβρίου 2018   


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

Η νέα Δράση “Ψηφιακό Aλμα” στοχεύειστον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Προϋπολογισμός Δράσης

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίεςεπιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησηςχρηματοδότησης:

έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρειςδιαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017

διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔδραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

 • Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία

 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 ΕπιδοτούμενεςΔαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

 • 2 τουλάχιστον γλώσσες

 • Mobile responsive

 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

 Υπηρεσίες που αφορούν σε:

 • φιλοξενία (hosting, collocation)

 • σύνδεση στο διαδίκτυο

 • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

  

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή τουεπενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσειτην υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας,λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). 

 Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.

  Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:

 • από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,

 • από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,

 • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

 • Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

 

Ηλεκτρονική Υποβολή

 Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)    www.ependyseis.gr/mis .

 

 Περίοδος Υποβολής

  Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι.

  Λήξη Υποβολών:  17 Σεπτεμβρίου 2018

 

Για την ψηφιακή αναβάθμιση του λογισμικού της επιχείρησης σου επικοινώνησε με τον ειδικό www.gks.gr