Νέα ευκαιρία επιδότησης έως και 45%, για αγορά λογισμικού και δημιουργία ιστοσελίδας & e-shop προσφέρει σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Με ένα νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων ενισχύει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού. Το όνομα της δράσης είναι «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»

Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, ένδυση – κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος στοhttps://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4303

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος επιδοτείται και η αγορά νέου λογισμικού καθώς και η δημιουργία νέας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Πιο συγκεκριμένα επιδοτείται:

Αγορά νέου λογισμικού

Η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας (εκτός του hardware) είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην κατηγορία αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτής. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  1.  Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS)

  2.  Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/και ηλεκτρονικών πληρωμών

  3.  Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM,HRMS κ.α.)

  4.  Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e – Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρησηπρος επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.α

Ιστοσελίδα

Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας με τα παρακάτω κατ έλάχιστον χαρακτηριστικά:

  1.  να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες

  2.  να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 2.500 €

E-shop

Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e–shop με τα παρακάτω κατ’ έλάχιστον χαρακτηριστικά:

  1. να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες

  2. να είναι mobile responsive

  3. να συνοδεύεται από λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

  4. να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.000 €

Για όλες τις ανωτέρω δαπάνες επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος:

1. παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών και μέχρι 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού / εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού λογισμικού.

2. υπηρεσιών προμήθειας / χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού για την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

3. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος αναβάθμισης υφιστάμενου λογισμικού

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που σας προσφέρει το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία της gks για τη δημιουργία του νέου σας λογισμικού, ιστοσελίδας και e-shop.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gks.gr ή στο τηλέφωνο 2310698507.