Αποθήκη

Inventory, Logistics, Warehousing

Το online λογισμικό διαχείρισης της αποθήκης παρέχει στην επιχείρηση σας:

  • Βελτίωση της απόδοσης και του χρόνου επεξεργασίας
  • Καλύτερη οργάνωση του συστήματος αποθεμάτων
  • Μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων και αποφυγή ελλείψεων σε αποθέματα μέσω της αυτοματοποιημένης μεθόδου αναπλήρωσης
  • Ιχνηλασιμότητα και παρακολούθηση κάθε κίνησης των αποθεμάτων
  • Δυνατότητα ολοκληρωμένων αναφορών που οδηγεί σε αποτελεσματική λήψη αποφάσεων
  • Διαχείριση πολύπλοκων μεθόδων αποθήκευσης π.χ. πολλαπλές αποθήκες, drop-shipping, cross- shipping κλπ

*Πλήρως ενοποιημένη εφαρμογή με τις υπόλοιπες εφαρμογές της GKS

Maximize your warehouse efficiency

Modern online warehouse management software.

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Improve performance and process time

Better organize your warehouse with the smart double entry inventory system

Get the most efficient stocking method and improve all your internal operations. Odoo's double-entry inventory has no stock input, output or transformation. Instead, all operations are stock moves between locations.

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Reduce your stock level and avoid stockouts

Take advantage of automatic replenishment methods

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Reduce your stock while always staying replenished! Odoo Inventory is fully integrated with the Purchase module, so you can trigger automatic RfQs to your suppliers when your stocks levels are too low.

Enjoy advanced and automated functions

The most advanced systems in a very simple user interface

Handle complex routing such as drop-shipping, cross-docking, and multi-warehouse in just a few clicks. Odoo routinely integrates them into the system.

Drop-shipping

In just a few clicks, you can set up drop-shipping rules for each product to automatically have them shipped to customers.

Cross-docking

Order items by weight, size and quantity, and allocate a specific location to easily have each new shipment sent out to other locations.

Multi-warehouse

Create rules to automatically transfer items from one warehouse to another and keep stock levels optimum.

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Experience full traceability

Keep track of every stock move

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα
Keep an eye on all your stock by tracing all your past and future inventory transactions. Track in detail all stock moves, in your warehouse and everywhere else your stock goes. Browse through the upstream or downstream traceability flows to get a clear view of what happened to a specific product or shipment.

Get clear & complete reporting and dashboard

Keep an eye on the efficiency of your warehouse

Get the insights you need to make smarter decisions, using reporting and dashboards. Design custom dashboards to analyze your warehouse efficiency at a glance. Dig deeper with real-time reports that anyone can create and share.

 

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου